Rejestracja
Dodaj ogłoszenie
Regulamin

Regulamin korzystania z Portalu internetowego Lubuszak.PL


§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Postanowienia niniejszego Regulaminu zostały sporządzone w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący ustanawiają regulacje dotyczące korzystania z Portalu.
  2. Przedmiotem regulacji niniejszego Regulaminu są m.in:

 

a) rodzaje i zakres usług Portlu,


b) warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z Portlu,


c) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem Portlu,


d) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Użytkowników Portlu,


e) prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portlu,


e) warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usług Portlu,


d) tryb postępowania reklamacyjnego.


 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Portal internetowy Lubuszak.PL udostępnia Użytkownikowi możliwość bezpłatnego (ogłoszenie standardowe) jak i odpłatnego (ogłoszenie niestandardowe) czasowego zamieszczania ogłoszeń kupna - sprzedaży, wynajmu lub zamiany w określonym czasie (8, 14, 30, 60, 90, 180 dni).
 3. Portal jest stroną internetową publikującą nie tylko własne treści, ale również informacje i materiały pochodzące od osób trzecich oraz od instytucji współpracujących z Portalem. Materiały publikowane na łamach Portlu mają charakter wyłącznie informacyjny.§ 2

DEFINICJE

 

Użyte w Regulaminie sformułowania oznaczają:

 

Abonament - uiszczane przez Użytkownika wynagrodzenie za usługi świadczone przez Administratora.

 

Administrator - usługodawca kierujący i nadzorujący działanie Portlu.

 

Adres e-mail – elektroniczne konto pocztowe służące do wysyłania i odbierania wiadomości e-mail za pośrednictwem Internetu.

 

Cennik ustalone opłaty za umieszczanie ogłoszeń w Portlu Lubuszak.PL. Cennik jest dostępny na stronie głównej portalu.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

 

Konto - Prowadzone oraz aktywowane dla Użytkownika przez Administratora dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Portlu, w którym znajdują się wszystkie dane dotyczące Użytkownika, gdzie każdy zarejestrowany Użytkownik może wprowadzić oraz modyfikować swoje dane i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Portlu.

 

Materiałyteksty, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane do Portlu za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w Portlu.

Nazwa Profilu/Loginu - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji w Portlu.

Ogłoszenieudostępnienie miejsca Użytkownikowi na stronie Lubuszak.PL umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

Promocja ogłoszenia – przejawiające się w dwóch formach „Ogłoszenia PREMIUM” oraz „Ogłoszenie PREMIUM PLUS”, faworyzowanie ogłoszeń umieszczanych w Portlu w sposób przewidziany w niniejszym Regulaminie.

 

Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług przez Lubuszak.PL

 

Rejestracja - procedura zakładania konta.

 

Serwis usługa polegająca na udostępnieniu danych i umożliwieniu ich wprowadzania, dostępna pod adresem lubuszak.pl/content/regulamin

 

Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.

 

Użytkownik - usługobiorca występujący jako „Użytkownik zarejestrowany” oraz jako „Użytkownik niezarejestrowany”, korzystający z zasobów Portlu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie, który zawarł umowę o świadczenie usług z Administratorem.

 

Zasoby Portlu - udostępniane w ramach Portlu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie materiały.


§ 3

REJESTRACJA W PORTALU. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 

  1. Użytkownikiem Portlu może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uregulowana w art. 331 Kodeksu cywilnego, która zapoznała się i zaakceptowała niniejszy Regulamin.

  2. Rejestracja w Portlu jest dobrowolna i bezpłatna, wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu.

  3. Każda osoba z chwilą rozpoczęcia korzystania z Portlu zobowiązana jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

  4. Każda osoba, która przystępuje do korzystania z niniejszego Portlu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

  5. Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem stron internetowych Portlu.

  6. Każda osoba, w celu rejestracji, powinna wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: proponowanego loginu (nazwy profilu), pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Portlu, adresu e-mail, hasła oraz potwierdzenia hasła. Ponadto wymagane jest wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o nowościach w Portlu oraz akceptacja Regulaminu serwisu.

  7. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 

a) zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,


b) przystępuję do korzystania z usług Portlu dobrowolnie,

 

c) spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem Portlu,

 

d) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,


e) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,


f) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, o których mowa w § 10 niniejszego Regulaminu,

 

g) wszelkie dane i informacje składające się na Profil przekazuję do Portlu dobrowolnie,

 

h) wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam oraz nowości) Portlu i jego kontrahentów.

 

i) podane w procesie rejestracji dane są kompletne i rzetelne.

 

  1. Do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone w ramach Portlu, na warunkach określonych w Regulaminie, dochodzi:

 

a) w przypadku Użytkowników zarejestrowanych - po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z serwisu;

 

b) w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - po wypełnieniu formularza ogłoszenia, akceptacji niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na otrzymywanie nowości z Portlu.


 1. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na czas nieokreślony.

 2. Administrator oraz Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą na czas nieokreślony. Wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony możliwy jest z 7 dniowy okresem wypowiedzenia.

 

§ 4

DZIAŁANIE SERWISU

 

  1. Zarówno Użytkownik zarejestrowany, jak i niezarejestrowany może zamieścić ogłoszenie w Portlu. Zamieszczenie ogłoszenia polega na wypełnieniu formularza ogłoszenia umieszczonego w Portlu

  2. Zamieszczanie ogłoszenia, ze zdjęciem lub bez, jest bezpłatne. Czas emisji ogłoszenia w Serwisie wynosi 8, 14, 30, 60, 90 lub 180 dni, według wyboru Użytkownika.

  3. Użytkownik skorzystać może z promocji ogłoszenia:

 

a) Ogłoszenie PREMIUM - ukazujące się zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym;

 

b) Ogłoszenie PREMIUM PLUS - ukazujące się rotacyjne na stronie głównej Serwisu oraz zawsze na początku kategorii, w której zostało wystawione i obramowane jest ramką w kolorze czerwonym.

 

 1. Promocja ogłoszenia jest płatna. Płatność dokonywana jest zgodnie z § 5 niniejszego Regulaminu.

 2. Promocja ogłoszenia trwa 60 dni od chwili jej wykupienia.

 

§ 5

PŁATNOŚĆ PROMOCJI OGŁOSZENIA

 

 1. Użytkownik dokonuje płatności promocji ogłoszenia z góry.

 2. Płatność dokonywana jest zgodnie z Cennikiem znajdującym się w formularzu ogłoszenia, który stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 3. Opłata za zamieszczenie ogłoszenia odbywa się za pomocą wysłania wiadomości tekstowej SMS na wskazany w formularzu ogłoszenia numer oraz online.

 4.  Płtności online obsługuje serwis Transferuj.pl , Regulamin dostępny tutaj: Regulamin

   

 5. Płatności SMS obsługiwane są przez firmę DotPay.pl. Regulamin usług SMS znajduje się pod adresem www.DotPay.pl

 6. Usługi SMS dostępne są w sieciach Era, Orange, Plus GSM, Play (Sami Swoi, Hayah, Tak Tak, Simplus, Orange Go, POP i inne).

 7. W przypadku usunięcia Konta użytkownika lub ogłoszenia z Portlu z powodu niedozwolonych działań Użytkownika, o których mowa w § 6 ust. 10 niniejszego Regulaminu, uiszczona kwota za zamieszczenie ogłoszenia niestandardowego (płatnego) nie ulega zwrotowi.

 

§ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 

 1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania oraz odtwarzania materiałów, w szczególności ogłoszeń, znajdujących się w Portlu, które przewidziane są w niniejszym Regulaminie.

 2. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem Portlu do celów komercyjnych. Dane kontaktowe Użytkowników pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

 3. Zabronione jest przekazywanie do Portlu wszelkich materiałów, komentarzy, wypowiedzi, itp. zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. Zaznacza się, iż treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Administratora.

 4. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portlu, jego funkcjonalności w każdej płaszczyźnie do innych celów - sprzecznych lub niewłaściwych - niż to wynika z charakteru i przedmiotu Portlu. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

 5. Treść ogłoszenia nie powinna zawierać linków (przekierowań) do innych serwisów www i Reklamy serwisów, które w jakikolwiek sposób mogą być konkurencyjne dla portalu.

 6. Zabronione jest umieszczanie treści dotyczące organizowania sprzedaży lawinowej lub sprzedaży w systemie marketingu wielopoziomowego (w systemie MLM) lub w innym podobnym systemie.
 7. Zabronione jest umieszczanie wirusów ani żadnych innych technologii, mogących zaszkodzić innym Użytkownikom portalu

 8. Zabrania się wielokrotnego zamieszczania przez jednego Użytkownika ogłoszeń tego samego produktu lub tej samej usługi. Jeden produkt lub usługa może zostać dodany co najwyżej dwa razy do dwóch różnych odpowiadających mu kategorii.

 9. Zabronione jest zakładanie wielu kont dla jednego użytkownika, Używanie więcej niż jednego adresu e-mail czy konta prowadzi do ich zablokowania i traktowane jest jako SPAM

 10.  Portal zastrzega sobie prawo przyporządkowania ogłoszeń do właściwej kategorii w ramach portalu, biorąc treść ogłoszenia za kryterium przyporządkowania.

 11. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym Portlu na własne ryzyko i odpowiedzialność.

 12. Korzystanie z Portlu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

 13. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Administratorowi, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób zabronionym bądź wyrządzającym komukolwiek szkodę bądź krzywdę. Tylko zarejestrowany Użytkownik może w pełni korzystać z usług, jakie świadczy Serwis.

 14. Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności umieszczanych materiałów.

 15. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usunięte z Portlu, gdy Użytkownik podejmuje działania na niekorzyść Administratora lub narusza postanowienia Regulaminu, a w szczególności korzysta z Portlu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem.

 16. Konto użytkownika oraz ogłoszenie może zostać usuniętePortlu bez podawania przyczyn ze strony Administratora, gdy Administrator uzna to za konieczne.

 17. Usunięcie konta Użytkownika oraz ogłoszenia z Portlu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy między Administratorem a Użytkownikiem.

 18. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z Konta.

 

§ 7

PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA


 1. Administrator zastrzega sobie prawo do: redagowania, skracania bądź usuwania materiałów, ogłoszeń i treści o charakterze bezprawnym, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.

 2. Administrator oświadcza, że materiały, ogłoszenia i informacje składające się na zasoby Portalu, są zbierane i redagowane z należytą starannością, w celu zapewnienia rzetelności, aktualności i kompletności przygotowywanego Serwisu, jednak materiały te nie mogą być przedmiotem jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych w Portalu treści, za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika, informacji uzyskanych za jego pośrednictwem, a w szczególności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje publikowane w serwisie.

 4. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez Użytkownika, nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w Serwisie, a także za nie dojście do skutku tychże transakcji.

 5. Na Administratorze nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów Portalu. Administrator nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła Użytkownika.

 6. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia Użytkowników.

 

§ 8

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z SERWISU

 

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

 2. Administrator zastrzega, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne awarie oraz przerwy techniczne w działaniu Portalu, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych. Ich częstotliwość oraz czas trwania uzależniony jest od potrzeb technicznych.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego wyłączenia działania Portalu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

 

Przedmioty zabronione

Zabronione jest zamieszczenie przez Użytkownika ofert dotyczących obrotu następującymi przedmiotami (przedmioty zakazane) oraz dołączanie do nich zdjęć związanych z następującymi przedmiotami:

 1. Przedmioty lub zdjęcia zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
 2. Oprogramowanie i przedmioty przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje;
 3. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich;
 4. Muzyka, filmy, oprogramowanie i inne towary, które naruszają prawa autorskie/ własność intelektualną;
 5. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku (np. kwas siarkowy, karbid);
 6. Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
 7. Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
 8. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe a także tytoń nieprzetworzony.
 9. Przedmioty lub zdjęcia zawierające rażące treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
 10. Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
 11. Organy i wydzieliny ludzkie lub organy zwierzęce;
 12. Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A - D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi;
 13. Produkty podrobione, tzn. towary lub usługi oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług;
 14. Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 15. Oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), w wersji testowej, freeware, shareware, abandonware;
 16. Oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje, w tym:
  1. Oprogramowanie zawierające wirusy komputerowe lub inne szkodliwe elementy;
  2. Oprogramowanie i urządzenia, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy;
  3. Oprogramowanie i urządzenia służące od usuwania blokad i haseł z komputerów stacjonarnych i przenośnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z usuwaniem lub zakładaniem takich blokad;
  4. Oprogramowanie umożliwiające generowanie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników serwisów internetowych, komunikatorów itp., którzy nie wyrazili na to zgody;
 17. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
 18. Instrukcje oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, w szczególności zawierających informację umożliwiające lub ułatwiające:
  1. tworzenie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zabronione,
  2. naruszenie obowiązujących przepisów prawa.
 19. Konta w bezpłatnych serwisach internetowych, w tym:
  1. Konta komunikatorów internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ);
  2. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
  3. Konta utworzone w bezpłatnych serwisach internetowych oraz zaproszenia do skorzystania z takich serwisów lub założenia w tych serwisach kont;
 20. Konta w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami;
 21. Motoryzacyjne programy serwisowe (np. EPC, ETK, ETKA, TIS, ELSA, WIS, ETOS, SIP);
 22. Dane osobowe lub listy adresów e-mail;
 23. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej;
 24. Karty NC+, Cyfrowy Polsat;
 25. Prace magisterskie, dyplomowe, licencjackie, maturalne, wypracowania i inne prace tego typu oraz usługi związane z tworzeniem takich prac;
 26. Usługi i przedmioty związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych członków, gdzie głównym (bądź wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe;
 27. Systemy inwestycji giełdowych oraz systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usługi związane z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN;
 28. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa;
 29. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
 30. Zapisane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w pkt. 1 niniejszej listy przedmiotów zakazanych;
 31. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, do których je wydano.
 32. Kupony zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do uzyskania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
 33. Bilety na mecze piłki nożnej.
 34. Usługi e-mailingu, tj. obsługa masowej korespondencji elektronicznej
 35. Leki znajdujące się na liście Ministerstwa Zdrowia w tym OTC, preparaty mlekozastępcze, leki dostępne tylko w aptekach oraz środki zawierające substancje czynne. Dotyczy to również preparatów dostępnych wyłącznie za granicą i niedopuszczonych do sprzedaży w Polsce. Wyjątek stanowią suplementy diety, witaminy, leki ziołowe lub homeopatyczne
 36. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium).
 37. Ofert pracy:
  1. wymagających wpłaty zaliczki
 38. konta na platformach cyfrowej dystrybucji gier , konta w grach online, czas im poświęcony oraz wszelkie elementy stworzone przez użytkowników w tych grach .

§ 9

REKLAMA W SERWISIE

 

 1. Serwis udostępnia miejsce na płatną reklamę innych podmiotów m.in. w formie linków tekstowych i banerów graficznych do zewnętrznych serwisów internetowych.

 2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dostawę oraz jakość jakichkolwiek towarów bądź usług sprzedawanych albo reklamowanych za pośrednictwem lub na stronach Serwisu, ponieważ ich sprzedawcą albo usługodawcą jest inny podmiot. Serwis nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na stronach reklamodawców. Podmiotem odpowiedzialnym za relacje Użytkownika związane z nim jest każdorazowo podmiot wskazany na stronach danego zewnętrznego serwisu internetowego, a wszelkie roszczenia Użytkownik może kierować wyłącznie wobec niego.

 3. Formularze reklamowe w naszym portalu i dotyczące usług, produktów, serwisów i czasopism nieobsługiwanych przez nasz Portalu nie podlegają niniejszemu regulaminowi. Kupujący powinien być ostrożny odpowiadając na reklamę, bądź wysyłając pieniądze. Przykładamy sporą wagę do tego, aby reklamodawcy, którzy publikują tu swoje reklamy byli wiarygodni, ale nie możemy odpowiadać za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóły oferty każdego reklamodawcy można uznać za pewne tylko w momencie publikacji.

 

§ 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


 1. Administrator zbiera tylko te dane, które są konieczne do należytego świadczenia oferowanych przez Administratora i Portalu usług.

 2. Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym. Rejestracja Użytkownika w Portalu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na umieszczenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

 3. Baza danych osobowych Użytkowników oraz informacji podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

 4. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 5. AdministratorPortalu dba o zachowanie prywatności i anonimowości Użytkowników oraz zapewnienie im oraz powierzanym danym bezpieczeństwa. Portal wykorzystuje informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu: zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, informowania Użytkowników o zmianach w Portalu, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

 6. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Portalu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Administrator zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

 7. Administrator nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie.

 8. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 9. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu Portalu jest dokonywane na podstawie przesłania do Administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska Użytkownika.

 10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Portalu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Portalu oraz wypowiedzeniem umowy.

 11. Wraz z usunięciem konta Administrator usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury.

 

§ 11

WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. Techniczne warunki korzystania z Portalu, mają znaczenie dla poprawności funkcjonowania Portalu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa danych Użytkownika zapisanych na jego aktywnym koncie.

 2. Działania Użytkownika podejmowane niezgodnie z warunkami użytkowania w sposób umyślny lub nieumyślny podejmowane są na wyłączną odpowiedzialność Użytkownika.

 3. Do korzystania z usług Portalu oraz jego zasobów niezbędny jest: komputer, połączenie z siecią internetową, dowolna przeglądarka internetowa (obsługująca cookies, JavaScript oraz aplety Javy i pliki flash), posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail) oraz inne oprogramowanie wymagane do skutecznego działania Serwisu. Za prawidłowość i konfigurację powyższych zasobów odpowiedzialny jest Użytkownik we własnym zakresie.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików „cookies” w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu).

 

§ 12

REKLAMACJE


  1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi.

  2. Reklamacje rozpatruje Administrator.

  3. Reklamacja składana przez Użytkownika, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług, powinna określać:


a) oznaczenie Użytkownika, w sposób umożliwiający jego identyfikację,


b) przedmiot reklamacji,


c) okoliczności uzasadniające reklamację.

 

 1. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.

 2. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres elektroniczny Administratora: biuro@lubuszak.pl, najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 5 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Regulaminu, niezastosowania się przez Użytkownika do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco na łamach Portalu lub bezpośrednio przez Administratora.

 

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Regulamin oraz Cennik obowiązują od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie lubuszak.pl/content/regulamin i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany lub odwołania.

 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obrębie niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

 5. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie lubuszak.pl/content/regulamin i wchodzą w życie 7 dni po ogłoszeniu.

 6. Doręczenie użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie Regulaminu oraz Cennika na stronie www.Lubuszak.pl ub dostarczeniu na wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej.

 7. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu oraz Cennika w całości wraz z wprowadzonym zmianami. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest powiadomić o tym Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 8. Użytkownik ma możliwość odstąpienia od akceptacji nowego Regulaminu oraz Cennika w terminie 7 dni od jego ogłoszenia. Brak akceptacji nowego Regulaminu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. Przez okres wypowiedzenia, w stosunku do tego Użytkownika, zastosowanie będą miały przepisy Regulaminu oraz Cennika sprzed nowelizacji.

 9. Wszelkie ewentualne spory związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i funkcjonowaniem niniejszego Serwisu rozstrzygają sądy powszechne miejscowo właściwe ze względu na siedzibę Administratora.

 10. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 11. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez Portal informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).


 

Reklama
Znajdż nas na facebook